პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გუ­რამ ელიზ­ბა­რაშ­ვილს, რო­მე­ლიც ყა­ზა­ხე­თის მო­ქა­ლა­ქის დაჭ­რის ფაქ­ტზე და­ა­კა­ვეს, ბრალ­დე­ბა წა­რუდ­გი­ნა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა ავ­რცე­ლებს. უწყე­ბის ცნო­ბით,

პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გუ­რამ ელიზ­ბა­რაშ­ვილს, რო­მე­ლიც ყა­ზა­ხე­თის მო­ქა­ლა­ქის დაჭ­რის ფაქ­ტზე და­ა­კა­ვეს, ბრალ­დე­ბა წა­რუდ­გი­ნა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა ავ­რცე­ლებს.  უწყე­ბის ცნო­ბით,
ll

14 ნო­ემ­ბერს, მას­შტა­ბუ­რი სპე­ცო­პე­რა­ცია ჩა­ტარ­და კა­ტა­ლო­ნი­ა­ში, რომ­ლის დრო­საც "ქარ­თუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის" 30 - ზე მეტი წევ­რი და­ა­კა­ვეს. ამის შე­სა­ხებ ეს­პა­ნუ­რი მე­დია წერს.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ეს­პა­ნე­თის პო­ლი­ცია, ინ­ტერ­პოლ­სა და აშშ-ის გა­მო­ძი­ე­ბის ფე­დე­რა­ლურ ბი­უ­როს­თან ერ­თობ­ლი­ვი ოპე­რა­ცი­ის ფარ­გლებ­ში მოქ­მე­დებ­და.

ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რომ­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც და­ა­კა­ვეს, "სახ­ლე­ბის ძარ­ცვა­სა და ფუ­ლის გა­თეთ­რე­ბა­ში იყო სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი". ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დი­ის ცნო­ბით, სამ­შა­ბათს და­კა­ვე­ბუ­ლი ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი ძი­რი­თა­დად ეს­პა­ნე­თის ქა­ლაქ ბარ­სე­ლო­ნა­ში მოქ­მე­დებ­დნენ. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­პო­ლი­ციო მოქ­მე­დე­ბე­ბის დიდი ნა­წი­ლი სწო­რედ ბარ­სე­ლო­ნა­ში, სხვა­დას­ხვა ლო­კა­ცი­ა­ზე ჩა­ტარ­და. თუმ­ცა თუმ­ცა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი, ბარ­სე­ლო­ნის გარ­და, კი­დევ სამ ქა­ლაქ­ში: ეს­ტე­პო­ნა­ში, მარ­ბე­ლა­სა და ალი­კან­ტე­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

გა­ჩხრი­კეს ერთ-ერთი გა­დამ­ზი­და­ვი კომ­პა­ნი­ის ოფი­სიც. ეს­პა­ნე­თის პო­ლი­ცი­ის ვერ­სი­ით, ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, იქი­დან გზავ­ნიდ­ნენ მო­პა­რულ ნივ­თებს.

რო­გორც ეს­პა­ნუ­რი მე­დია წერს, ოპე­რა­ცი­ა­ში 350 კა­ტა­ლო­ნი­ე­ლი პო­ლი­ცი­ე­ლი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.