"სამართალდამცავებს ბინაში ქალის დანაწევრებული სხეული დახვდათ... ერთ-ერთი ვერსიით, ბრალდებული სირიელი მამაკაცია " - სასტიკი მკვლელობა აფხაზეთში: რას ჰყვებიან ადგილობრივები?

"სამართალდამცავებს ბინაში ქალის დანაწევრებული სხეული დახვდათ... ერთ-ერთი ვერსიით, ბრალდებული სირიელი მამაკაცია " - სასტიკი მკვლელობა აფხაზეთში: რას ჰყვებიან ადგილობრივები?

აფხა­ზეთ­ში და­ა­კა­ვეს მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც ცო­ლის სას­ტი­კი მკვლე­ლო­ბა ედე­ბა ბრა­ლად. შემ­თხვე­ვა, გვი­ან ღა­მით, ჩან­ბას ქუ­ჩა­ზე მოხ­და.

  • "მა­მა­კა­ცი ცოლს სას­ტი­კად გა­უს­წორ­და. ად­გილ­ზე მი­სულ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს, ბი­ნა­ში, ქა­ლის და­ნა­წევ­რე­ბუ­ლი სხე­უ­ლი დახ­ვდათ" - წერს DNAbkhazia ტე­ლეგ­რამ-არხზე.

ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, მა­მა­კა­ცი სი­რი­ე­ლი იყო, თუმ­ცა ქა­ლის შე­სა­ხებ ჯერ­ჯე­რო­ბით და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია არ ვრცელ­დე­ბა... ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი, კი­დევ ერთხელ მი­იჩ­ნევს, რომ ქვე­ყა­ნა­ში სას­ჯე­ლის უმაღ­ლე­სი ზომა, დახ­ვრე­ტა უნდა აღ­დგეს, რად­გან ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნის­თვის პა­ტიმ­რო­ბა­ში ყოფ­ნა ფუ­ფუ­ნე­ბაა...

სხვე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ რე­გი­ონ­ში შერ­ჩე­ვი­თი სა­მარ­თა­ლი არ­სე­ბობს, რის გა­მოც პრი­ვი­ლე­გი­რე­ბუ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის შე­ეც­დე­ბი­ან, და­ნა­შა­უ­ლი და­ბა­ლი ფე­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს გა­და­აბ­რა­ლონ და ბრა­ლიც და­უმ­ტკი­ცონ.

სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მომ­ხდა­რის გარ­შე­მო მსჯე­ლო­ბი­სას გა­მო­იკ­ვე­თა, რომ რე­გი­ონ­ში უმ­ძი­მე­სი ვი­თა­რე­ბაა. ქა­ლე­ბი ფაქ­ტობ­რი­ვად უუფ­ლე­ბო­ე­ბი არი­ან, რად­გან ოჯა­ხის დან­გრე­ვა ქა­ლის­თვის, მისი მშობ­ლე­ბი­სა და სა­ნა­თე­სა­ვოს­თვის ტრა­გე­დი­ად იქ­ცე­ვა. ასე­თი ოჯა­ხი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­ში დის­კრე­დი­ტი­რე­ბუ­ლია, ამი­ტომ ქა­ლე­ბი იტა­ნენ მო­ძა­ლა­დე, ალკო და ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბულ ქმრებს. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ვად ოჯა­ხე­ბი მო­უ­წო­დე­ბენ ქალს, დარ­ჩეს ოჯახ­ში და გა­უ­გოს ქმარს, რად­გან ეს მისი არ­ჩე­ვა­ნია...

ამას­თან, მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში, ქა­ლე­ბი მე­ტის­მეტს ითხო­ვენ და ან­გა­რიშს არ უწე­ვენ მა­მა­კაცს, რაც ოჯახ­ში და­ძა­ბუ­ლო­ბას წარ­მოქ­მნის...

სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი უამ­რავ მა­გა­ლითს ჰყვე­ბი­ან, რო­დე­საც ახალ­გაზ­რდა გო­გო­ნა, ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში, არას­რულ­წლო­ვა­ნიც კი, ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბის, ხან­და­ხან ფსი­ქი­კუ­რი დარ­ღვე­ვე­ბის მქო­ნე მა­მა­კაც­ზე და­ა­ქორ­წი­ნეს მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ კაცი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად ძლი­ე­რი ოჯა­ხის შვი­ლი იყო, გო­გო­ნას კი ღა­რი­ბი მშობ­ლე­ბი ჰყავ­და.

"ჩვენ­თან ფსი­ქი­კუ­რი დარ­ღვე­ვე­ბის აღი­ა­რე­ბა ოჯა­ხის­თვის და­მაკ­ნი­ნე­ბე­ლია. მას გი­ჟად იხ­სე­ნი­ე­ბენ. ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა მოშ­ლი­ლია. კი­დე­ვაც რომ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებ­დეს, იქ თა­ვი­სი ოჯა­ხის წევ­რს არა­ვინ აწ­ვენს, რად­გან ასე­თი ოჯა­ხი ად­გი­ლობ­რივ სო­ცი­უმ­ში ყო­ველ­თვის დის­კრე­დი­ტი­რე­ბუ­ლია.

ამი­ტომ, ასე­თი პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე მდგო­მი ოჯა­ხე­ბი, შშმ პირს, რო­მელ­საც ეს სტა­ტუ­სი უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში არ აქვს, მა­ლა­ვენ, ან სახ­ლში კე­ტა­ვენ. ზოგი მხო­ლოდ და­მამ­შვი­დებ­ლებ­ზე ჰყავთ, პრობ­ლე­მას არ აღი­ა­რე­ბენ, თხო­უ­ლო­ბენ მის­თვის ცოლს (ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში, იტა­ცე­ბენ გო­გო­ნას) და ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბის მქო­ნე კაც­თან ჩვე­უ­ლებ­რივ ცხოვ­რე­ბას აი­ძუ­ლე­ბენ...." - წე­რენ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში.

"რამ­დე­ნი სასმლის­გან ან ნარ­კო­ტი­კის მოხ­მა­რე­ბის­გან ფსი­ქი­კა­დარ­ღვე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნია, რო­მელ­თაც ოჯა­ხე­ბი, ცოლი და შვი­ლე­ბი ჰყავთ... რამ­დენ­ზე ვი­ცით, რო­დე­საც ნას­ვამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ქმა­რი ძა­ლა­დობს, მაგ­რამ სხვა არ ერე­ვა, რად­გან მი­აჩ­ნია, რომ ეს მისი საქ­მე არ არის. თან მე­ზობ­ლის გა­დამ­ტე­რე­ბა­საც ერი­დე­ბა" - წერს ესმა კვი­ცი­ნია.

"ეტყო­ბა, მო­ძა­ლა­დეს დეპ­რე­სი­უ­ლი ფონი ჰქონ­და. რო­გორც ჩანს სი­რი­ელ­მა, სუ­ლი­ე­რი ტრავ­მე­ბი ვერ დაძ­ლია და აგ­რე­სი­ის სხვა­ზე გად­მო­ტა­ნა სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბად მი­იჩ­ნია" - წერს abkhaz-auto.ru-ს კო­მენ­ტა­რებ­ში კი­დევ ერთი ად­გი­ლობ­რი­ვი.

გთხოვთ გააზიაროთ სტატია