ასობით მიწისძვრის შედეგად ირღვევა ბეტონის გზები, სახლების კედლები... დედამიწის ზედაპირზე გაჩენილი ბზარებიდან კი ორთქლი ამოდის - ისლანდია კვლავ ვულკანის ამოფრქვევის მოლოდინშია

ასობით მიწისძვრის შედეგად ირღვევა ბეტონის გზები, სახლების კედლები... დედამიწის ზედაპირზე გაჩენილი ბზარებიდან კი ორთქლი ამოდის - ისლანდია კვლავ ვულკანის ამოფრქვევის მოლოდინშია
ll

ის­ლან­დია კვლავ ვულ­კან Fagradalsfjall-ის ამოფრქვე­ვის მო­ლო­დინ­შია. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლო­დან, სამ­ხრეთ-და­სავ­ლე­თით ის­ლან­დი­ის დე­და­ქა­ლა­ქის, რე­ი­კი­ა­ვი­კის მიმ­დე­ბა­რე რე­გი­ონ­ში მი­წისძვრე­ბის აქ­ტი­ვო­ბის ზრდა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა. ვულ­კა­ნი Fagradalsfjall ის­ლან­დი­ა­ში, რე­ი­კი­ა­ნე­სის ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძულ­ზე, დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 32 კი­ლო­მეტრში მდე­ბა­რე­ობს.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბის გამო, ქა­ლა­ქი გრინ­და­ვი­კი, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ მაგ­მა­ზე მდე­ბა­რე­ობს, უკვე 11 ნო­ემ­ბერს სრუ­ლად იყო ევა­კუ­ი­რე­ბუ­ლი, თუმ­ცა, რო­გორც nbcnews -ი იუ­წყე­ბა, ის­ლან­დი­ის ევა­კუ­ი­რე­ბულ ზო­ნა­ში ად­გი­ლობ­რი­ვებს - ოჯა­ხი­დან თითო ადა­მი­ანს უფ­ლე­ბა მი­ე­ცათ შე­ვიდ­ნენ თა­ვი­ანთ სახ­ლებ­ში, რათა შე­აგ­რო­ვონ პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის ნივ­თე­ბი და და­ტო­ვონ ტე­რი­ტო­რია. რო­გორც ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი აცხა­დე­ბენ, ვულ­კა­ნის ამოფრქვე­ვა გარ­და­უ­ვა­ლია და მი­წისძვრე­ბი კვლავ დიდი სიხ­ში­რით ხდე­ბა.ქა­ლა­ქი გრინ­და­ვი­კი გან­კი­თხვის დღე­ზე გა­და­ღე­ბუ­ლი ფილ­მის სცე­ნებს

და­ემ­სგავ­სა, სა­დაც უზარ­მა­ზა­რი ბზა­რე­ბი არ­ღვევს ბე­ტო­ნის გზებს, სახ­ლე­ბის კედ­ლებს... დე­და­მი­წის ზე­და­პირ­ზე გა­ჩე­ნი­ლი ბზა­რე­ბი­დან კი ორ­თქლი ამო­დის.

ქა­ლა­ქი, რო­მელ­შიც, და­ახ­ლო­ე­ბით, 4000-მდე მო­სახ­ლე ცხოვ­რობს, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ სრუ­ლად და­ი­ცა­ლა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2010 წელს, ის­ლან­დი­ა­ში, ვულ­კან Eyjafjallajökull-ზე დიდი ამოფრქვე­ვე­ბის სე­რი­ამ წარ­მოქ­მნა ფერ­ფლის უზარ­მა­ზა­რი ღრუ­ბე­ლი, რო­მელ­მაც და­ფა­რა ლა­მის მთე­ლი ევ­რო­პის ტე­რი­ტო­რია, რა­მაც გა­მო­იწ­ვია სა­ჰა­ე­რო მი­მოს­ვლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შე­ფერ­ხე­ბა.